Rychl vyhledvn

Reklama

Bankomaty - nov finta 2009

Prvn vskyt: 06.2009

Text hoaxu


Dnes se mi stala udlost, o které by mlo vdt co nejvce lid, aby se j vyvarovali. el jsem si vybrat penze z bankomatu v OD Kotva kde asto  pracuji. Ve probhalo normln: vloen karty, zadn PIN, volba stky a dost sttvrzenku.
Karta i stvrzenka vyjely normln, jen penze nikde. A na  displeji npis "Odeberte Penze"!
Koukal jsem jak tele, ale penze jsem nevidl - ani otvor, ze kterého by mly vylézt. Kad bankomat je jin a na prvn pohled nebylo nic patrné,  dolo mi to a pi podrobné prohldce. Na dvka, ze kterch vylézaj penze nkdo pilepil dvka  falen (hlinkovou litu).
Take penze z bankomatu vyjely pravmi dvky a zstaly za  dvky falenmi. Pokusil jsem se falen dvka odstranit klema (nic jiného  jsem neml), ale nelo to. Poten paniku vystdala chladn vaha - hlavn neodchzet od bankomatu. Zavolal jsem z mobilu na 158, nahlsil co se stalo a policie dorazila bhem nkolika minut. Zrove jsem zavolal do banky (slo mm v mobilu pro ppad  ztrty karty) a nahlsil jim to.
Policie i banka mi odsouhlasily odstrann falench dvek bankomatu. Podal jsem tedy znmeho drbe z OD Kotva, aby mi pinesl a pjil nad, co se stalo. Hlinkovou litu se mi podailo vypit roubovkem, byla  pilepena jen po okrajch. Na jej spodn stran byla oboustran samolepka a na n  pilepené moje penze.
Take to dobe dopadlo, ztratil jsem jen spoustu asu. A taky to byly docela nervy.

A tenhle e-mail pu proto, aby se nco podobného stvalo co nejmén. Jako prevenci. Ne pjdete vybrat do bankomatu, radji zkontrolujte zda maj odkud vylézt penze. A taky se me hodit nco piatého sebou (n, roubovk,  pilnk apod.). A urit mobil. Mte-li chu polete tenhle mail dle, m vce lid o tom bude vdt, tm mén se jich nachyt.

Vyjden odbornka nebo zainteresovan osoby

Stanovisko eské spoitelny, a.s. (07.07.2009)

S popisovanm ppadem jsme se na naich bankomatech aktuln nesetkali.

Nicmén, pipomn podvodné jednn z let 2004-2005, kdy podvodnci lepili na bankomaty speciln psku, kter rovn brnila ve vdeji penz. Tehdy lo o dobe organizovan zloin a policii se spn podailo leny skupiny dopadnout.

Klientm doporuujeme, aby byli pi pouvn bankomat maximln obezetn a jakékoli ppadné pochybnosti o "sprvném chovn" bankomatu nahlsili bance.

Mgr. Klra Gajdukov
esk spoitelna, a.s.


Stanovisko Komern banky, a.s. (01.07.2009)

Ven pane Dubku,

rdi bychom Vs informovali, e k takovému napaden naeho bankomatu nedolo. Popis zneuit ani technicky naemu pstroji neodpovd. Jednalo se o pstroj konkurenn banky.
 
Komern banka, a.s., Vm peje pjemn den.
Jarmila Riesnerov a Michaela Hrub - tvar pée o zkaznky


Stanovisko GE Money (23.09.2009)

Hezké odpoledne, pane Dubku,

 potvrzujeme, e popsan udlost se stala v obchodnm dom Kotva. Velmi chvlme zkaznka za sprvné chovn a pedevm to, e ihned po zjitn nelegln pravy bankomatu, kontaktoval policii a svou banku. Nedolo tak k dné ztrt finannch prostedk.

Tento ppad nelegln manipulace s bankomatem je vzcn a rozhodn doporuujeme v ppad jakéhokoliv podezen okamit informovat svj bankovn stav a polici, kte toto podezen proet

S pozdravem,

Aneta Bednov
GE.COM


Vyjden autora etzového e-mailu (11.08.2009 - zveejnno po obdren ve uvedench stanovisek bank)

Dobr den,

uveden skutenost se stala mn osobn a psal jsem i uveden etzov e-mail. Sice nejsem plnm pznivcem podobnch een, ale v tomto ppad jsem to povaoval za vhodné.

Popsan situace se mi stala letos 17.ervna odpoledne, skoro pesn tak, jak byla popsna. Jednalo se o bankomat GE Money bank, kter je na plti OD Kotva.

etl jsem diskusi, kde se nkte div, e mi bylo dovoleno, vypit dvka, ani by policie zajistila stopy, proto v nkolika bodech ble upesnm tuto udlost:

ad policie
- u operan dstojnk m upozornil, e je to pedevm mezi mnou a bankou
- policisté pijeli velmi rychle, co mi pomohlo psychicky, ale jinak se dreli stranou
- nebyli schopni mi pjit n, roubovk ani nic podobného, m bych si pomohl
- ve sepsali a provedli mj vslech (tzv. vyten) a komunikovali také s bankou
- po odstrann lity si ji vzali jako dkaz, pro ppadné sejmut otisk
- zkontrolovali finann stku - zda se nenachytal nkdo pede mnou a nen tam nco navc
- odvezli m na oddlen pro podpisy a dohodu ppadné dal pomoci
- minul tden dorazilo usnesen o odloen ppadu..............
- dle informac se pravdpodobn jedn o organizovanou skupinu

ad banka
- volal jsem pes infolinku, na které se blokuj karty, protoe na bankomatu byly odstranny ttky
- na dotaz jak mm postupovat, mi bylo eeno, e se mm snait minimalizovat ztrty
- po odstrann lity jsem jim nahlsil, e k finann ztrt nedolo - e penze se podailo vyjmout
- policisté mli zjem, aby se dostavil technik na pezkouen bankomatu - pr a druh den

Osobn dojmy:
- policisté pijeli, protoe jsem dal o pomoc, ale nechtli do toho moc zasahovat
- v bance to moc neeili a byli rdi e jsem si pomohl sm a e to bylo pod "dozorem" policie
- jinak odstrann falench dvek nemohlo pokodit bankomat - byly nalepeny zvenku
- samotné vypen dvek trvalo pr vtein, bylo pouze poteba mt vhodn nstroj - roubovk

Autor e-mailu si nepl zveejnit
své jméno ani kontaktn daje
Podobn zprvy

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/bankomaty---nova-finta-2009/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=1003

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil